EAI banner

Organizing Committee

General Co-Chairs

Qing GUO
Harbin Institute of Technology

Weixiao MENG
Harbin Institute of Technology

Min JIA
Harbin Institute of Technology

Technical Program Committee Chair

Hsiao-Hwa CHEN
National Cheng Kung University

Advisory TPC Chairs

Gengxin ZHANG
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Lidong ZHU
University of Electronic Science and Technology of China

Qihui WU
Nanjing University of Posts and Telecommunications

Mugen PENG
Beijing University of Posts and Telecommunications

Wei CHEN
Tsinghua University

Zan LI
Xidian University

Shi JIN
Southeast University

Feifei GAO
Tsinghua University

Xiaoming TAO
Tsinghua University

Sheng ZHOU
Tsinghua University

Caijun ZHONG
Zhejiang University

Junhui ZHAO
EAST China Jiaotong University

Panels Co-Chairs

Qinyu ZHANG
Harbin Institute of Technology (Shen Zhen)

Haibo ZHOU
Nanjing University

Workshops Co-Chairs

Xuejun SHA
Harbin Institute of Technology

Hongbin CHEN
Guilin University of Electronic Technology

Publicity and Social Media Chair

Shaochuan WU
Harbin Institute of Technology

Publications Chair

Xin LIU
Dalian University of Technology

Sponsorship & Exhibits Co-Chairs

Zhutian YANG
Harbin Institute of Technology

Wei WU
Harbin Institute of Technology

Local Co-Chairs

Xuanli WU
Harbin Institute of Technology

Shuai HAN
Harbin Institute of Technology

Web Chair

Yanfeng GU
Harbin Institute of Technology

International Advisor Chair

Imrich Chlamtac
University of Trento

Conference Manager

Radka Pincakova
EAI

EAI Institutional Members